Privatumo politika

Malonu, kad lankotės interneto svetainėje www.datalogistics.lt (toliau – Svetainė) ir naudojatės mūsų paslaugomis! Mes vertiname bendradarbiavimą ir kiekvieną klientą, todėl  atsakingai žiūrime į Jūsų Asmens duomenų privatumą ir siekiame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis.

 

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip mes, UAB Duomenų logistikos centras (toliau – Bendrovė), būdami Svetainės valdytoju, tvarkome Jūsų Asmens duomenis.

 

Tvarkydama Jūsų Asmens duomenis, Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

 

Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir/arba Bendrovės procesams, teikiamoms paslaugoms ir pan., Bendrovė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką be atskirų pranešimų, apie tai paskelbdama Svetainėje.

 

Šioje Privatumo politikoje pateikiame informaciją:

 • kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome;
 • kokiais tikslais juos tvarkome;
 • kokiu pagrindu juos tvarkome;
 • kiek laiko saugome;
 • ir kitą aktualią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

Jūs esate atsakingas už tai, kad Jūsų Bendrovei teikiami duomenys yra tikslūs ir teisingi ir Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

 

SĄVOKOS

 

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas ar keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, genetinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrovės klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prašymus, reikalavimus, Bendrovės Svetainės naudotojai ir kt.).

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

 

KAS MES ESAME?

 

Mūsų rekvizitai:

 • UAB Duomenų logistikos centras
 • Juridinio asmens kodas 302527488
 • Buveinės adresas: Juozapavičiaus 13, Vilnius
 • Nr. : +370 5 2782232
 • paštas: [email protected]

 

 

KODĖL IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

 

 • Siekdami sudaryti paslaugų ir kitas sutartis, vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir administruoti savo klientus, galime rinkti šiuos duomenis:
  • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimą ir Jūsų pareigas;
  • Atstovo vardą, pavardę;
  • Gyvenamosios vietos ar buveinės adresą;
  • Banko sąskaitos numerį;
  • Elektroninio pašto adresą;
  • Telefono numerį;
  • Parašą;
  • Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu).

 

 • Siekdami užtikrinti turto ir į patalpas patenkančių asmenų saugumą tvarkome šiuos duomenis:
  • Asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo duomenis;
 • Magnetinėje įeigos kortelėje esančius duomenis;
  • Asmenų binarinį kodą (skaitmeninio piršto antspaudo atitikmuo).

 

 • Siekdami tvarkyti Jūsų pateiktus prašymus, pasiteiravimus, paklausimus ir skundus, tvarkome šiuos duomenis:
  • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimą ir Jūsų pareigas;
  • Elektroninio pašto adresą;
  • Telefono numerį;
  • Prašymo, paklausimo ar skundo turinį bei informaciją, susijusią su šia užklausa;
  • Elektroninėmis priemonėmis vykusią komunikaciją.

 

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdami pranešti Jums aktualią informaciją, naujienas apie save ir savo teikiamas paslaugas, tvarkome šiuos duomenis:
  • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimą ir Jūsų pareigas;
  • Vardą, pavardę;
  • Elektroninio pašto adresą;
  • Telefono numerį.

 

 • Darbuotojų ir praktikantų atrankos į mūsų siūlomas darbo ir praktikos vietas tikslu, galime tvarkyti šiuos duomenis:
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Motyvacinį laišką;
  • Vardą, pavardę;
  • Gimimo datą;
  • Gyvenamosios vietos adresą;
  • Telefono numerį;
  • Elektroninio pašto adresą;
  • Išsilavinimą, kvalifikaciją;
  • Esamos ar buvusios darbovietės(-čių) pavadinimą(-us);
  • Informaciją apie tai, kokį darbą asmuo pageidauja dirbti;
  • Kitą informaciją, kurią savo pasirinkimu pateikia kandidatas.

 

 • Jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su Jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.

 

Informacija, kaip naudojate mūsų Svetainės funkcijas.

Jeigu Jūs lankotės mūsų Svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba informaciją, susijusią su automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju mes galime neleisti naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, nes negalėsime užtikrinti jų kokybės. Visi duomenys, kuriuos renkame, yra būtini siekiant užtikrinti tinkamą ir pritaikytą paslaugų teikimą.

 

KOKIU PAGRINDU ŠIUOS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KIEK LAIKO SAUGOME?

 

Saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti Asmens duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

 

 • Siekdami sudaryti paslaugų ir kitas sutartis, vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir administruoti savo klientus, duomenis renkame:
  • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
  • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

 

Šiuos duomenis saugome 10 metų po sutarties pasibaigimo, paskutinio bendradarbiavimo ar derybų dėl sutarties sudarymo dienos.

 

 • Vaizdo stebėjimo duomenis tvarkome:
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f)) – siekdami užtikrinti turto ir asmenų apsaugą.

 

Šiuos duomenis saugome iki 30 kalendorinių dienų nuo vaizdo užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartyse su klientais nurodomos pagrįstos priežastys nustatant ilgesnį vaizdo stebėjimo įrašų saugojimo terminą ar esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).

 

 • Magnetinėje įeigos kortelėje esančius duomenis ir asmenų binarinį kodą tvarkome:
 • turėdami asmenų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

 

Šiuos duomenis saugome iki su Bendrove sudarytos darbo sutarties (darbuotojų atžvilgiu) arba paslaugų teikimo (klientų atžvilgiu) sutarties pabaigos.

 

 • Siekdami tvarkyti Jūsų pateiktus prašymus, pasiteiravimus, paklausimus ir skundus, duomenis tvarkome:
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

 

Šiuos duomenis saugome 10 metų po Jūsų paskutinio kreipimosi dienos.

 

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenis galime tvarkyti:
  • turėdami Jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))
  • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. pagrindu

Šiuos duomenis saugome 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, arba iki asmeniui išreiškiant nesutikimą su tiesiogine rinkodara. Atšaukti duotą sutikimą galite bet kuriuo metu su mumis susisiekę el. paštu  [email protected]

 • Darbuotojų ir praktikantų atrankos į mūsų siūlomas darbo ir praktikos vietas tikslu, duomenis tvarkome:
  • turėdami Jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))
  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

 

Šiuos duomenis saugome 3 mėnesius nuo paraiškų pateikimo laiko pabaigos.

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Jūsų Asmens duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami kokybiškai vykdyti savo paslaugas bei tinkamai įgyvendinti Asmens duomenų tvarkymo tikslus. Jūsų duomenys gali būti perduodami:

 • Google (Google Analytics ir AdWords paslaugos) duomenys perduodami į JAV. Duomenys tvarkomi laikantis „Privacy Shield“ dokumento, kuris yra patvirtintas Europos Komisijos;
 • Linkedin duomenys perduodami į JAV. Duomenys tvarkomi laikantis „Privacy Shield“ dokumento, kuris yra patvirtintas Europos Komisijos;
 • Mailchimp (naujienlaiškių siuntimo platforma);
 • Mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, elektroninių ryšių, reklamos, audito, teisines ir kitas paslaugas;
 • Valstybinėms priežiūros ir teisėsaugos institucijoms.

 

Paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti, o valstybinėms priežiūros ir teisėsaugos institucijoms tiek, kiek tai būtina teisės aktuose numatytais atvejais.

 

KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Imamės visų veiksmų Asmens duomenų konfidencialumo pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus užtikrinimui ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

 

JŪSŲ TEISĖS

 

Kiekvienas duomenų subjektas, t. y., kiekvienas iš Jūsų, kurio Asmens duomenis tvarkome, turi šias teises:

 • Pateikti prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su Jumis susijusius Asmens duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti prašymą ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti prašymą apriboti Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Pateikti prašymą perkelti (gauti) tuos Asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai šie Asmens duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
 • Pareikšti nesutikimą dėl Asmens duomenų naudojimo, kai tai daroma vadovaujantis mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtais interesais;

 

Įgyvendinti savo teises pagal Reglamentą, galite pateikdami Bendrovei patvirtintos formos užpildytą prašymą paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Jei nebenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar turite bet kokį kitą prašymą, susijusį su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, apie tai mus informuoti galite el. paštu  [email protected]

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu Asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, turite teisę kreiptis ir (arba) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt).

 

SLAPUKAI

 

Šioje Svetainėje yra naudojami būtinieji, funkciniai, analitiniai ir tiksliniai (komerciniai) slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda užtikrinti mūsų Svetainės funkcionalumą ir patogų naršymą joje. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti. Tokie slapukai gali būti naudojami šiems nurodytiems tikslams pasiekti:

 • užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;
 • rinkti statistinę informacija apie tai, kaip ir kokius Svetainės įrašus Jūs žiūrėjote;
 • išsaugoti Jūsų nustatymus, kuriuos pasirinkote apsilankymo Svetainėje metu;
 • rinkti patikimą Svetainės naudojimo informaciją, kuri leidžia mums nustatyti, ar Svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją atitinkamai patobulinti;

 

Slapukų naudojimo metu sukurtus duomenis tvarkome Bendrovės teisėto intereso pagrindu. Mes nesusiejame lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti Svetainės lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo Svetainėje sesija bus užregistruota, tačiau Svetainės lankytojas liks anonimiškas.

 

 Būtinieji slapukai yra naudojimosi mūsų Svetaine sąlyga. Atsisakius kitų rūšių (funkcinių, analitinių) slapukų, negalime užtikrinti, kad apsilankius mūsų Svetainėje visos mūsų Svetainės funkcijos tinkamai veiks.

 

KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, visada galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Mūsų Svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko kategorijaSlapukų pavadinimasSlapuko tikslasSlapuko saugojimo terminas
Būtinieji slapukaicookies_choiceNaudojamas pasirinkimui dėl slapukų sutikimo nustatytiGalioja 1 mėnesį
Funkciniai slapukai
Analitiniai slapukai_ga„Google Analytics“ slapukai, kurie naudojami išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti jūsų naudojimosi Svetaine įpročius. Atkreipiame dėmesį, jog esame įjungę IP anonimizavimą, kuris reiškia, jog „Google“ sutrumpins Jūsų IP adresą ir tokiu būdu užtikrins anonimiškumą. Google Analytics privatumo politikaGalioja 2 metus
_gidIki sesijos pabaigos
_gatIki sesijos pabaigos
Tiksliniai (komerciniai) slapukai

 

Mūsų Svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų Svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų taikomomis privatumo politikomis.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

 

Jeigu turite klausimų dėl šios Privatumo politikos arba Bendrovės vykdomo Asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į mus Bendrovės nurodytais kontaktiniais duomenimis: [email protected]