Privatumas

www.datalogistics.lt naudojimosi ir privatumo taisyklės

 

Šios www.datalogistics.lt naudojimosi ir privatumo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindines www.datalogistics.lt (toliau – Svetainė) naudojimosi sąlygas ir asmens duomenų tvarkymo principus, kuriais vadovaujantis Svetainės valdytojas Duomenų logistikos centras UAB302527488, A. Juozapavičiaus g. 13, 09311 Vilnius, (toliau – Bendrovė) tvarko Svetainės lankytojų asmens duomenis, teikdama Svetainės lankytojams Paslaugas (profesionalias konsultacijas kolokacijos klausimais).

Taisyklių nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurie lankosi Svetainėje. Visi Svetainės lankytojai naudodamiesi Svetaine patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiomis Taisyklėmis bei sutinka su Taisyklių sąlygomis. Bendrovė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje.

 

Sąvokos

Taisyklėse naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
  • Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
  • Paslaugos- Bendrovės teikiamos konsultacijos Svetainės lankytojams

Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

 

Tvarkomų asmens duomenų apimtis

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė, teikdama Svetainės lankytojams konsultacijas: asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), slapukų duomenys – informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, asmens pomėgius, jo elgesį Bendrovės interneto svetainėje arba savitarnoje, interesus, kt. (detalesnė informacija apačioje „Slapukai ir jų naudojimas“)

 

Taikomos saugumo priemonės

Tvarkydama jūsų duomenis, Bendrovė laikosi šių Taisyklių, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

 

Asmenų teisės

Asmuo, susisiekęs su Bendrove, ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:

 

  • susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
  • ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
  • prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;
  • gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
  • prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
  • nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis ir (arba) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Asmenų pareigos

Pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Svetainės lankytojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame Pranešime pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų pateiktus asmens duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi ir Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą.

Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

 

Slapukai ir jų naudojimas

Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su slapukų naudojimu. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

Slapukai gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai Vartotojo kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka visam laikui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti Vartotoją kaip Svetainės lankytoją, pritaikant Svetainės turinį pagal Vartotojo poreikius ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Vartotojui išėjus iš Svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras Svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz. bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.

Jeigu turite klausimų dėl šių Taisyklių arba Bendrovės vykdomo Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į mus Bendrovės nurodytais kontaktiniais duomenimis: Tel.: (8 5) 2782232, El. p.: info@datalogistics.lt